NCC Naphtha Cracking Center
Naphtha Cracking Center
Naphtha Cracking Center
達到世界最高水平的能源效率

NCC是將從原油中提煉的石腦油(Naphtha),通過高溫分解,生產石油化學基礎原料乙烯、丙烯等基礎油份的設備。LG化學達到了世界最高水平的能源效率,確保了優秀的成本競爭力。

產品咨詢
用途
聚烯烴原料 聚烯烴原料
合成橡膠原料 合成橡膠原料
ABS原料 ABS原料
競爭力
分解能源效率95%
構建自發電機、廢熱回收系統
國際化NCC能源部門排名世界第一
競爭力
調查機構美國NCC專業咨詢公司 'Solomon associates'(2013)調查對象全世界115個NCC企業
工序流程
NCC ?? ?????, ??(Naphtha C3&C4 LPG)? ???? ??, ???? ?? ????? ???? ?????, ??? ????? 2?? ?? ??, ????? ????, ??? ????? ????? ??, ???? ?? ???? ??? ????? ????, ?? ??? ????? ???? ? ??? ???? ????? ?? ???, ????, Mixed C4(BD??), ?????(RPG), ?????(BTX??)?? ?????.
NCC ?? ?????, ??(Naphtha C3&C4 LPG)? ???? ??, ???? ?? ????? ???? ?????, ??? ????? 2?? ?? ??, ????? ????, ??? ????? ????? ??, ???? ?? ???? ??? ????? ????, ?? ??? ????? ???? ? ??? ???? ????? ?? ???, ????, Mixed C4(BD??), ?????(RPG), ?????(BTX??)?? ?????.
相關產品 ( 1 )
BPA
1 / 04